Att rådfråga advokat tidigt när en tvist är under uppsegling är ett gott råd. Som lekman kan det vara svårt att identifiera ”tvisten” och bedöma hur man ska agera för att konflikten inte skall eskalera på ett onödigt sätt. Om tvisten redan är ett faktum är det viktigt att snabbt hitta en för saken lämplig…

Hästjuridik är inte är någon unik vetenskap utan handlar om en praktisk tillämpning av lagar som reglerar köp- och försäljning av lös egendom i form av levande djur. Hästar är individer med skilda egenskaper, fördelar liksom fel och brister. Allt detta är faktorer som har sin juridiska sida och som förr eller senare kan komma…

På förekommen anledning finns anledning erinra om att villkoren för rättsskydd skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Förutom att självriskbeloppen kan variera skiljer sig försäkringar när det gäller hur mycket som betalas ur försäkringen och hur bolagen ser på vad som utgör ersättningsgilla kostnader. Det förtjänar att påpekas att rättsskyddsförsäkringen är subsidiär, d v s klienten…

Försäkring är en form av skydd för ett visst ändamål. Grunden för en försäkring är att sprida risken mellan ett tillräckligt stort antal individer och att man därigenom gemensamt kan täcka kostnader som en enskild individ inte kan klara av. Vid skada eller tvist som skall prövas av domstol eller på annat sätt kräver juridisk…

Det är nu klart att organisationen förstärks ytterligare från den 1 november 2014 då Advokatfirman Söderbaum AB inleder ett officiellt samarbete med affärsjuristen Thomas Gelhaar Stockholm. Thomas kommer att förstärka organisationen som rådgivare samt inom området processrätt. Thomas har en bakgrund som bolagsjurist på inkasso- och finansbolag samt från flera års arbete på bank och…

Våren är på väg och vi börjar all röra oss mer och mer. Kanske åker vi skidor i fjällen, cyklar till jobbet eller övertalas av kompisarna att hoppa i korplaget i fotboll. Oavsett vilket vi väljer finns det alltid faror som lurar. Har själv en bakgrund inom idrotten och har som tur är klarat mig…

I nr 9 2013 av tidningen Advokaten redogörs för en ny metod där domstolen och familjerätten har ett tätare samarbete och flyttar fokus i vårdnadstvister från konflikt till långsiktig lösning. Nytänkandet välkomnas av oss alla som arbetar med vårdnadstvister och ser det stora värdet i att  hitta samförståndslösningar där parterna kan gå vidare med sina…

Med medling avses en förhandling, som har till avsikt att lösa en tvist mellan två parter, t ex äkta makar. Medlingen sker ofta under ledning av en opartisk medlare. Medling i vårdnadstvister förutsätter parternas samtycke. Tingsrätten förordnar en medlare som får en viss tid på sig att återredovisa medlingsuppdraget till tingsrätten. Medling är ofta ett bra sätt att lösa vårdnadstvister där tvisten…

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde i frågor som rör bygg- och konstruktionsrätt samt fel i fastighet. Fel i fastighet kan framför allt göras gällande vid sk dolda fel enligt jordabalken 4 kap. 19 §, d v s fel eller brister som köparen vid köpets ingående inte kände till och inte borde ha misstänkt, och som…

Oavsett om köpet avser fast eller lös egendom är det viktigt att parterna förvissar sig om att köpeavtalet överensstämmer med den gemensamma partsviljan och att objektet, d v s föremålet för affären, ej avviker från köpeavtalet. Förutom i rena konsumentförhållanden där köpare har en starkare ställning, gäller generellt att det åligger köparen att noga förvissa sig om…

Page 1 of 21 2