Hästjuridik – fel i häst Hästjuridik är del av civilrätten som reglerar bl. a. frågor…

Kontraktsrätt Kontraktsrätt är ett juridiskt område som behandlar rättsförhållandet mellan parter i ett bindande och…

Vårdnadstvister, umgängestvister och boendetvister En vårdnadstvist uppstår när föräldrar/vårdnadshavare inte kan enas om hur vårdnaden…

Ökande antal tvistemål i svenska domstolar Ökningen av tvistemål i svenska domstolar har resulterat i…

Att investera i en bostadsrätt är inte detsamma som att köpa en villa eller en…

Osäker beträffande din rätt vid byggnationer? På Advokatfirman Söderbaum har vi stor erfarenhet inom entreprenadjuridik….

På förekommen anledning finns anledning erinra om att villkoren för rättsskydd skiljer sig mellan olika…

Att rådfråga advokat tidigt när en tvist är under uppsegling är ett gott råd. Som…

Försäkring är en form av skydd för ett visst ändamål. Grunden för en försäkring är…

Ekononomisk tvist och rättslig prövning När parter inte är överens om hur man skall lösa…

Fel i fastighet på grund av avsaknad eller bristande kärnegenskap Fel i fastighet kan enligt 4…

Att anlita en advokat Den inledande kontakten sker vanligen per telefon och/eller mail Efter överenskommelse…

Fastighets- och köprätt: Mäklarens ansvar Fastighetsmäklarens skyldigheter och vad som utgör god mäklarsed regleras i…

Besiktningsmannens uppdrag Vad som utgör ett fel i fastighet skiljer sig åt från fall till…

Fastighetsrätt: Fastighetsbesiktning Vad som utgör ett fel i fastighet skiljer sig åt från fall till…

Fastighetsrätt: branschregler/byggnormer Branschorganisationer har tagit fram regler, normer och motsvarande riktlinjer som följer de tvingande…

Fastighetsrätt – Reklamation En köpare av fastighet får inte åberopa att fastigheten är felaktig om…

Har du drabbats av oseriösa byggföretag? Det tillhör inte ovanligheterna att en bostadsköpare eller fastighetsköpare…

Fastighetsrätt – tips vid upptäckt av fel i din fastighet Har Du köpt en fastighet…

Ett konkret fel  Ett konkret fel föreligger om en fastighet inte stämmer överens med vad…

Ett faktiskt fel Ett faktiskt fel (4 kap. 19 § jordabalken) föreligger då en fastighet…

Rådighetsfel (4 kap. § 18 jordabalken) föreligger när ett myndighetsbeslut hindrar en köpare från att…

I senaste artikeln redogjordes övergripande för jordabalkens konkreta respektive abstrakta fel. Denna artikel kommer närmare…

Om du som köpare av fastighet upptäcker något som du uppfattar som ett fel rekommenderas att så…

– Kontrollera vem säljaren är Förvissa dig om vem det är du gör affär med….

När du köper en bostadsrätt förvärvar du en nyttjanderätt i en fastighet. Fastigheten ägs av…

Att flytta kräver ofta mycket planering. Det är viktigt att tiden mellan försäljning och flytt…

Advokatfirman Söderbaum AB har glädjen att informera om ett nytt samarbete som har inletts inom…

Vid köp av häst, där både köpare och säljare är privatpersoner, är det av särskild…

Rättsfiguren vid åberopande av köprättsligt fel, återgång av köp samt skadestånd. Köpeavtalet är utgångspunkt för…

Har du återkommande problem med hältor hos travhäst eller ridhäst? Vi hjälper dig att reda…

Tvister på grund av fel i hästar beror på att parterna har olika uppfattningar om…

I livets alla skiften inträffar händelser som påkallar tillämpning av den del av civilrätten som…

Det är viktigt att en advokatbyrå hanterar sina klienters uppgifter korrekt och i enlighet med…

Hästjuridik är inte är någon unik vetenskap utan handlar om en praktisk tillämpning av lagar…

Det är nu klart att organisationen förstärks ytterligare från den 1 november 2014 då Advokatfirman…

Våren är på väg och vi börjar all röra oss mer och mer. Kanske åker…

I nr 9 2013 av tidningen Advokaten redogörs för en ny metod där domstolen och…

Med medling avses en förhandling, som har till avsikt att lösa en tvist mellan två parter, t ex äkta makar….

Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde i frågor som rör bygg- och konstruktionsrätt samt…

Oavsett om köpet avser fast eller lös egendom är det viktigt att parterna förvissar sig…

Det är viktigt att i civilrättsliga mål såsom hästtvister noga gå igenom den bevisning som…

När parterna inte är överens om hur man skall lösa sina ekonomiska mellanhavanden och tvist…

Tyvärr händer det ganska ofta att man trots goda intentioner hamnar i tvist. Hästtvister är speciella…

För att kunna avgöra om en häst är behäftad med köprättsligt fel eller ej skall man i…

Det är viktigare än många tror att att välja rätt avtalsformulär, vare man avser att…

Hästjuridik är del av civilrätten som reglerar köp- och skadeståndsrättsliga frågor mm vid bl. a köp…