Tjänster

Köp och försäljning av tjänst mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare finns inte reglerat i någon specifik lag. Det råder således avtalsfrihet på området. Desamma gäller när en näringsidkare förvärvar en tjänst från en privatperson. När en näringsidkare säljer en tjänst till en privatperson är dock konsumenttjänstlagen (1985:716) tillämplig. Lagen är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att bestämmelserna i lagen inte kan avtalas bort. Syftet är att ge konsumenter ett minimiskydd i samband med företagna rättshandlingar gentemot företag. Konsumenttjänstlagen omfattar dock inte alla tjänsteuppdrag. Transportuppdrag och behandling av personer eller levande djur omfattas exempelvis inte av lagen. I dessa fall gäller vad som är avtalat mellan parterna.

Eftersom många fall av tjänsteköp faller utanför tvingande lagstiftning, och således omfattas av avtalsfrihet, är det viktigt att som beställare i sådant fall förvissa sig om säljarens avtalsvillkor, och i brist på sådana överväga att upprätta ett eget avtal. Det är också bra att dokumentera all kontakt som skett, för att i händelse av tvist kunna visa vad som har förevarit och avtalats.

Om du upptäcker fel i utförd tjänst är det viktigt att Du så snart som möjligt framställer en reklamation till säljaren/utföraren av tjänsten i fråga. Detta för att inte förlora rätten att göra felet gällande rättsligt.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Se även Avtal

KONTAKTA OSS