– Kontrollera vem säljaren är Förvissa dig om vem det är du gör affär med. Kontrollera att säljaren har rätt att sälja hästen, antingen genom att denne är rättmätig ägare eller företräder någon genom fullmakt. Förvissa dig också om huruvida det är en privatperson eller en näringsidkare som säljer hästen. Detta har betydelse för vilken…

När du köper en bostadsrätt förvärvar du en nyttjanderätt i en fastighet. Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen. Din betalda köpeskilling, motsvarande din bostadsrätt och utgör ditt innehav i bostadsrättsföreningens totala tillgångar och skulder. Köp av bostadsrätt skiljer sig således från ett köp av exempelvis en villa eller en tomträtt där du istället förvärvar äganderätt till hela…

Rättsfiguren vid åberopande av köprättsligt fel, återgång av köp samt skadestånd. Köpeavtalet är utgångspunkt för bedömning av om köprättsligt fel föreligger och en förutsättning vid denna bedömning är att felet är väsentligt. Vid affär mellan privatpersoner är köplagen tillämplig på rättsförhållandet mellan parterna och mellan näringsidkare och konsument konsumentköplagen. Åberopande av fel förutsätter reklamation där…

Det är viktigt att en advokatbyrå hanterar sina klienters uppgifter korrekt och i enlighet med den nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på advokatbyrån och de rättigheter som en klient har, bl a att kunna begära information om behandlingen av…

Att rådfråga advokat tidigt när en tvist är under uppsegling är ett gott råd. Som lekman kan det vara svårt att identifiera ”tvisten” och bedöma hur man ska agera för att konflikten inte skall eskalera på ett onödigt sätt. Om tvisten redan är ett faktum är det viktigt att snabbt hitta en för saken lämplig…

Försäkring är en form av skydd för ett visst ändamål. Grunden för en försäkring är att sprida risken mellan ett tillräckligt stort antal individer och att man därigenom gemensamt kan täcka kostnader som en enskild individ inte kan klara av. Vid skada eller tvist som skall prövas av domstol eller på annat sätt kräver juridisk…

Det är nu klart att organisationen förstärks ytterligare från den 1 november 2014 då Advokatfirman Söderbaum AB inleder ett officiellt samarbete med affärsjuristen Thomas Gelhaar Stockholm. Thomas kommer att förstärka organisationen som rådgivare samt inom området processrätt. Thomas har en bakgrund som bolagsjurist på inkasso- och finansbolag samt från flera års arbete på bank och…

I nr 9 2013 av tidningen Advokaten redogörs för en ny metod där domstolen och familjerätten har ett tätare samarbete och flyttar fokus i vårdnadstvister från konflikt till långsiktig lösning. Nytänkandet välkomnas av oss alla som arbetar med vårdnadstvister och ser det stora värdet i att  hitta samförståndslösningar där parterna kan gå vidare med sina…

Hästjuridik är del av civilrätten som reglerar köp- och skadeståndsrättsliga frågor mm vid bl. a köp och försäljning av hästar. Advokatfirman Söderbaum AB har lång erfarenhet när det gäller de olika frågor som kan tänkas uppkomma för alla som har hästar och andra djur som yrke eller hobby. Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss…