Det är viktigare än många tror att att välja rätt avtalsformulär, vare man avser att sälja eller köpa en häst. Förutom att kontraktet skall var tydligt så skall avtalet vara utformat på ett juridiskt korrekt sätt och anpassat för den affär man avser att genomföra. De vanligast förekommande avtalssituationerna är köp mellan två privatpersoner resp. köp mellan näringsidkare och privatperson.

Köp av häst från privatperson påkallar stor försiktighet från köparens sida eftersom man i efterhand ej kan påtala att hästen är felaktig på samma sätt som vid köp från näringsidkare. Vid köp från privatperson är Köplagen tillämplig på rättsförhållandet mellan parterna och köparen har bevisbördan för påstående om fel i häst. Det krävs även att felet är väsentligt för köparen med beaktande av bl a hästens tilltänkta användningsområde.

Köparen har en vittgående undersökningsplikt vid köp från privatperson, som normalt fullgörs genom att köparen utför en s k överlåtelsebesiktning på veterinärklinik före köp. Detta är mycket viktigt eftersom det annars kan vara svårt att i efterhand göra gällande att hästen varit behäftad med fel. Det är också viktigt att vid köp från privatperson kontrollera köparens ekonomi samt rätt att förfoga över hästen.

Vid köp från näringsidkare, vilket rekommenderas, har köparen i sin egenskap av konsument ett starkare skydd och kan med större framgång göra gällande att hästen är felaktig. Konsumentköplagen är tillämplig på rättsförhållandet mellan parterna och reklamationsfristen, d v s den tid som köparen äger rätt att påtala fel i häst, är längre än vid köp från privatperson.

Det är viktigt att köpeavtalet verkligen speglar partsviljorna. Undvik därför avtalsformulär som innehåller krånglig eller motsägelsefull text, rutor som skall kryssas i e t c. Upprätta alltid avtalet i två likalydande exemplar så att parterna får var sitt exemplar. Undvik skilje- och friskrivningsklausuler och kontakta alltid jurist vid minsta osäkerhet om avtalets innehåll e t c.

Relaterade artiklar
Köprättsligt fel
Köparens undersökningsplikt vid köp av häst
Köpeavtal – att välja rätt avtalsformulär
Välkommen att ställa din fråga om hästjuridik!

KONTAKTA OSS