För att kunna avgöra om en häst är behäftad med köprättsligt fel eller ej skall man i första hand titta på det avtal som är träffat mellan parterna, d v s mellan säljare och köpare.  Det måste röra sig om en avvikelse från avtalet för att hästen skall vara behäftad med fel. För att det skall röra sig om ett köprättsligt fel beror det på omständigheterna om avvikelsen innebär att så är fallet eller ej.

Vid köp av häst där köplagen tillämplig på rättsförhållandet mellan parterna har köparen bevisbördan för påstående om fel i häst. Det krävs dessutom att felet är väsentligt med hänsyn till dess i avtalet angivna användningsområde, erlagt pris samt omständigheterna i övrigt. Köparen har vittgående undersökningsplikt vilket innebär att det måste röra sig om ett dolt fel eller att säljaren kan anses ha lämnat utfästelse om felfrihet.

Vid köp av häst där Konsumentköplagen är tillämplig på rättsförhållandet mellan parterna har köparen i sin egenskap av konsument ett starkare skydd och kan med större framgång göra gällande att hästen är felaktig.

Oavsett om det rör sig om ett rent konsumentförhållande eller ej måste köpare meddela säljaren att hästen är behäftad med fel (reklamera) så snart fel upptäcks. För sen reklamation kan innebära att köparen förlorar sig rätt att göra felet gällande och häva köp.

Relaterade artiklar
Köprättsligt fel
Köparens undersökningsplikt vid köp av häst
Köpeavtal – att välja rätt avtalsformulär
Fem tips vid köp av häst
 

 

Välkommen att ställa din fråga om köprätt i samband med köp av häst!

KONTAKTA OSS