Att flytta kräver ofta mycket planering. Det är viktigt att tiden mellan försäljning och flytt från sitt gamla boende och inflytt till sitt nya boende överensstämmer, dels för att slippa magasinera sina möbler, betala dubbla boendekostnader men kanske framförallt för att inte stå utan någonstans att bo.

I dag väljer många att köpa och flytta in i en nyproducerad bostadsrätt. Det är för många en dröm att någon gång flytta in där ingen tidigare har bott, där allt är helt nytt och där det finns möjlighet att från början vara med att bestämma inredningsstandard genom olika tillval.

Vid köp av nyproducerad bostadsrätt påbörjas processen ofta långt innan bostadshuset är färdigställt. Den rättsliga processen inleds i många fall genom att den framtida ägaren till bostadsrätten skriver på ett s.k. förhandsavtal. Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt åt den som tecknat sig för lägenheten, den s.k. förhandstecknaren. Förhandstecknaren är å sin sida skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt.

Förhandsavtalet ingås mellan bostadsrättsföreningen (som vid denna tidiga tidpunkt oftast utgörs av byggherren) och förhandstecknaren. Enligt bostadsrättslagen ska förhandsavtal följa vissa formkrav. Detta innebär att avtalet måste ske på visst sätt och innehålla vissa föreskrivna uppgifter. Förhandsavtal ska exempelvis alltid upprättas skriftligen och ange parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott. Uppfylls inte formkraven för förhandsavtalet är avtalet ogiltigt vilket medför en rätt till återbetalning av förskott. För att föreningen överhuvudtaget ska få ta emot förskottsbetalning av förhandstecknaren krävs att de fått tillstånd av Bolagsverket.

Byggnationer kan av olika anledningar dra på tiden. Det är därför inte ovanligt att datum för tillträde flyttas fram. Detta kan givetvis innebära svårigheter för personer och familjer som planerat att flytta in till nytt boende enligt vad som avtalats, varför förhandstecknare kan komma att kräva hävning förhandsavtalet och återfående av erlagd förskottsbetalning.

Enligt bostadsrättslagen får förhandstecknaren efter uppsägning genast frånträda avtalet, om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen (5 kap 8 § st. 1 bostadsrättslagen).

Står du inför att skriva på ett upplåtelseavtal där tillträdesdatumet av någon anledning har framflyttats och förseningen därmed är att innebära ett oacceptabelt dröjsmål bör du kontakta jurist som kan föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller domstol.

Det har tidigare varit oklart hur långt skälig tid enligt kap 5 § 8 bostadsrättslagen ska anses vara. I ett uppmärksammat fall från Stockholms tingsrätt angav förhandsavtalet att upplåtelse av bostadsrätt skulle ske i september 2017. I upplåtelseavtalet flyttades detta datum fram till den 15 november 2017. Tingsrätten dömde (målnummer T 1893–18) att en försening på 6–10 veckor räcker för att en köpare skulle få frånträda förhandsavtalet. Efter att fallet överklagats till hovrätten träffade parterna en förlikning. Det saknas således praxis från högre instans att ge vägledning i förestående fall. Målet ger dock en indikation på förhandstecknares möjlighet att frånträda avtal med anledning av försenad upplåtelse av bostadsrätt, något som dessvärre är tämligen vanligt vad gäller nyproduktion.

Relaterad artikel:
Fel i bostadsrätt

Välkommen att ställa din fråga om din bostadsrätt!

KONTAKTA OSS