Advokatfirman Söderbaum AB erbjuder rådgivning och juridiskt biträde i frågor som rör bygg- och konstruktionsrätt samt fel i fastighet. Fel i fastighet kan framför allt göras gällande vid sk dolda fel enligt jordabalken 4 kap. 19 §, d v s fel eller brister som köparen vid köpets ingående inte kände till och inte borde ha misstänkt, och som…