Hästjuridik – fel i häst Hästjuridik är del av civilrätten som reglerar bl. a. frågor om ansvar vid köp och försäljning av hästar m.m. Eftersom en häst enligt lagens mening är att betrakta som en "sak eller en ”vara” regleras köp och försäljning i antingen köplagen, eller om någon om avtalsparterna är näringsidkare – i…

– Kontrollera vem säljaren är Förvissa dig om vem det är du gör affär med. Kontrollera att säljaren har rätt att sälja hästen, antingen genom att denne är rättmätig ägare eller företräder någon genom fullmakt. Förvissa dig också om huruvida det är en privatperson eller en näringsidkare som säljer hästen. Detta har betydelse för vilken…

Det är viktigare än många tror att att välja rätt avtalsformulär, vare man avser att sälja eller köpa en häst. Förutom att kontraktet skall var tydligt så skall avtalet vara utformat på ett juridiskt korrekt sätt och anpassat för den affär man avser att genomföra. De vanligast förekommande avtalssituationerna är köp mellan två privatpersoner resp. köp mellan näringsidkare…