Fel i fastighet på grund av avsaknad eller bristande kärnegenskap Fel i fastighet kan enligt 4 kap. § 19 jordabalken föreligga om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Avtalet tolkas i bred bemärkelse vilket innebär att såväl skriftliga uppgifter som sådant som säljaren muntligen uppgivit om fastigheten kan anses utgöra avtalsinnehåll. Det krävs dock att muntliga uppgifter…

Fastighetsrätt: branschregler/byggnormer Branschorganisationer har tagit fram regler, normer och motsvarande riktlinjer som följer de tvingande regler som Boverket har uppställt och ger uttryck för vad som anses vara fackmannamässigt.   Huvudregeln är att en köpare kan förvänta sig att en byggnad är uppförd enligt den byggnorm som gällde vid tiden för uppförandet. Att en konstruktion…

Fastighetsrätt – Reklamation En köpare av fastighet får inte åberopa att fastigheten är felaktig om köparen inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att denne märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Det finns inget formkrav i fråga om reklamation men av bevisskäl rekommenderas det att reklamationen sker skriftligen. För att…