Med medling avses en förhandling, som har till avsikt att lösa en tvist mellan två parter, t ex äkta makar. Medlingen sker ofta under ledning av en opartisk medlare. Medling i vårdnadstvister förutsätter parternas samtycke. Tingsrätten förordnar en medlare som får en viss tid på sig att återredovisa medlingsuppdraget till tingsrätten. Medling är ofta ett bra sätt att lösa vårdnadstvister där tvisten…