Vårdnadstvister, umgängestvister och boendetvister En vårdnadstvist uppstår när föräldrar/vårdnadshavare inte kan enas om hur vårdnaden om deras barn skall utövas efter en separation eller skilsmässa.    För att barnet ska ha en god och nära relation till båda sina föräldrar är gemensam vårdnad  i regel bäst för barnet. Ibland krävs dock professionell hjälp när kommunikationen…

I nr 9 2013 av tidningen Advokaten redogörs för en ny metod där domstolen och familjerätten har ett tätare samarbete och flyttar fokus i vårdnadstvister från konflikt till långsiktig lösning. Nytänkandet välkomnas av oss alla som arbetar med vårdnadstvister och ser det stora värdet i att  hitta samförståndslösningar där parterna kan gå vidare med sina…

Med medling avses en förhandling, som har till avsikt att lösa en tvist mellan två parter, t ex äkta makar. Medlingen sker ofta under ledning av en opartisk medlare. Medling i vårdnadstvister förutsätter parternas samtycke. Tingsrätten förordnar en medlare som får en viss tid på sig att återredovisa medlingsuppdraget till tingsrätten. Medling är ofta ett bra sätt att lösa vårdnadstvister där tvisten…