Bostadsrätt

En bostadsrätt är en rätt att nyttja en lägenhet i en bostadsrättsförening. Som köpare förvärvar du en således en rätt att nyttja en andel i fastigheten som ägs av föreningen. Bostadsrätter behandlas inte som fast egendom utan som lösöre. Den rättsliga regleringen avseende köp- och försäljning finns i köplagen (1990:931).  Se även Köp -och avtalsrätt.

Liksom vid fel i fastighet är det endast dolda fel som kan göras gällande mot säljaren och för att ha möjlighet att åberopa felet måste reklamation ha skett inom skälig tid från felets upptäckt. Vad som anses vara skälig tid kan variera från fall till fall, men vi rekommenderar att reklamera så snart felet upptäcks för att inte förlora möjligheten att åberopa felet på grund av för sen reklamation.

Fel i bostadsrätt kan göras gällande två år från kontraktsdagen, till skillnad från fel i fastighet som kan göra gällande i tio år. Denna preskriptionsfrist hindrar dock inte köparen att åberopa fel om säljarens handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS