Dolt fel

Fel i fastighet kan föreligga om fastigheten avviker från en mellan parterna avtalad standard (s.k. konkret fel). Fel kan även föreligga trots att avtalet inte innehåller några uppgifter om fastighetens standard men där fastigheten avviker från vad köparen haft anledning att räkna med vid köpet (s.k. abstrakt fel). Fel kan även föreligga om köparens möjligheter att rättsligt förfoga över fastigheten är begränsade. Sådana begräsningar kan t.ex. vara om fastigheten är belastade med panträtt, lagfartshinder, nyttjanderätt, arrende eller servitut.

Fel i fastighet kan vidare föreligga om det vid köpet finns myndighetsbeslut som påverkar köpares möjligheter att råda över fastigheten som förutsatt. Exempel på detta är beslut att riva fastighet på grund av att det saknas bygglov.

Vanliga fel i fastighet är brister som föreligger avseende fastighetens fysiska egenskaper. Det kan vara allt från fukt-, vatten eller mögelskador, brister avseende ventilation eller isolering, angrepp från skadedjur samt felaktiga uppgifter om tomtstorlek eller felaktig avloppsbrunn. 

Utgångspunkten när det gäller faktiska fel är att köparen har så kallad undersökningsplikt. Vad gäller rättsliga respektive rådighetsfel är utgångspunkten att köparen skyddas om denne varit i god tro vid förvärvet, d.v.s. inte haft eller borde ha haft vetskap om felen i fråga.

För att det ska föreligga fel i fastighet krävs det att felet är att anse som dolt. Dolt fel innebär att köparen trots att denne uppfyllt sin undersökningsplikt inte kunnat upptäcka felet eller på annat sätt blivit upplyst om felet. 

Har du upptäckt fel i din fastighet hjälper vi dig att bedöma rätts- och bevisläget samt att föreslå en lösning med hänsyn till förutsättningarna i Ditt ärende.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS