Fastighet

Den rättsliga regleringen avseende fastigheter (fast egendom) finns i jordabalken (1970:994).

Förvärv

Vid förvärv av en fastighet har köparen en omfattande undersökningsplikt. Det är i princip endast s.k. dolda fel som kan göra gällande mot säljaren. Det är därför viktigt för köpare att uppfylla sin undersökningsplikt. I annat fall kan köparen få problem att göra gällande fel rättsligt.

Indikationer om fel, eller upplysningar från säljaren eller besiktningsman kan påkalla både utökad och reducerad undersökningsplikt. Exempelvis kan säljarens upplysning om att denne haft problem med avloppet påkalla en för köparen utökad undersökningsplikt. Å andra sidan kan lugnande besked om fastigheten och dess skick – garantier, utfästelser eller enuntiationer – påkalla en reducerad undersökningsplikt. Dessa kan lämnas skriftligen eller muntligen, men måste vara preciserade för att vara giltiga.  

Så snart du upptäcker ett fel i din fastighet är det viktigt att du framför en reklamation till säljaren. Det är viktigt att reklamation sker så snart som möjligt efter att du har upptäckt felet. Vi rekommenderar även kontakt med jurist så snart som möjligt så att reklamationen framställs rätt och riktigt, vilket kan ha stor betydelse för den framtida rättsliga processen.

Försäljning

Vid försäljning av en fastighet har säljaren upplysningsplikt. Detta innebär inte att säljaren måste berätta allt om fastigheten. Det ligger dock i säljarens intresse att upplysa köparen om brister avseende fastigheten eftersom köparen annars kan göra gällande dolt fel i framtiden.

För att skydda sig mot dolda fel som görs gällande av köparen tecknar många säljare en s.k. dolda fel-försäkring. Fastigheten besiktas då av en besiktningsman utsedd av försäkringsbolaget med syfte att påtala de upptäckbara felen som föreligger vid tiden för överlåtelsen. De upptäckbara fel och brister som noteras vid besiktningen omfattas inte av den tecknade försäkringen om dolda fel.

Om köparen i framtiden gör gällande dolt fel kommer detta fel att ställas i relation till försäkringsbolagets besiktningsprotokoll och försäkringsbolaget kan komma att inträda som ombud för säljaren och bestrida köparens påstående om fel. Om säljaren i en rättegångsprocess förlorar målet åtar sig försäkringsbolaget det slutliga ansvaret.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS