Övriga nyttjanderätter

Arrende

Arrende är en upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag. Man skiljer mellan jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende eller lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende föreligger när jord upplåtits på arrende för annat ändamål än jordbruk och upplåtelsen inte är att anse som bostadsarrende eller anläggningsarrende.

Till skillnad från hyra är arrende en upplåtelse av jord, medan hyra rör upplåtelse av hus eller delar av hus.

Tomträtt

Tomträtt får upplåtas i en fastighet som tillhör staten eller en kommun eller som annars är i allmän ägo. Om regeringen för ett särskilt fall medger det, får tomträtt upplåtas även i en fastighet som tillhör en stiftelse.

Vi överlåtelse av tomträtt följer vissa av jordabalkens bestämmelser föreskrivna formkrav.

Servitut

Servitut är en rätt att nyttja eller på annat sätt taga i anspråk en fastighet. Den fastighet som ger nyttjanderätt benämns tjänande fastighet och den fastighet som får nyttjanderätt benämns härskande fastighet. Servitut kan t ex bestå i en rätt att få använda en väg som korsar den tjänande fastigheten, en rätt att få använda en brygga eller en rätt att ta vatten från en brunn som tillhör den tjänande fastigheten. 

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS