Parternas ansvar

Säljarens ansvar

Säljaren ansvarar för dolda fel samt för fel där säljaren är i s.k. ond tro och har ljugit eller medvetet undanhållit köparen väsentliga uppgifter och agerat i strid med tro och heder. Om säljaren innehar en försäkring mot dolda fel kan försäkringsbolaget komma att inträda i processen och för säljarens räkning helt eller delvis reglera skadan. 

 

Köparens ansvar

Köparens ansvar är att uppfylla sin undersökningsplikt. Undersökningsplikten kan med hänsyn till omständigheter och uppgifter i det enskilda fallet vara reducerad eller fördjupad. Många köpare väljer att anlita en besiktningsman för att utföra en s.k. överlåtelsebesiktning. Det är viktigt att köparen känner till att de eventuella anmärkningar som besiktningsmannen gör i detta protokoll kan medföra att köparens undersökningsplikt utökas. Det innebära att fel som hade kunnat upptäckas om köparen gjort en fördjupad undersökning av protokollets anmärkningar inte är att anse som dolda, och kan således inte göras gällande rättsligt.   

 

Besiktningsmannens ansvar 

Om besiktningsmannen handlat vårdslöst eller oaktsamt och inte upplyst om fel som denne borde ha upptäckt vid utförande av sitt uppdrag kan besiktningsmannen bli skyldig att ersätta den skada som köparen drabbas av på grund därav. Observera att det finns olika typer av besiktningar. De flesta besiktningar är okulära och ger inte några uppgifter om t.ex. eventuell fuktproblematik i fastigheten. Däremot kan det finnas okulära upplysningar som kan ge incitament på att det kan föreligga fuktproblematik. Detta innebär att besiktningsmannens upplysningar kan medföra en utökad undersökningsplikt för köparen.

 

Byggfirmas ansvar: Se ENTREPRENAD samt FUSKBYGGE

Mäklarens ansvar: Överlåtelseavtalet tecknas mellan köpare och säljare där säljaren ansvarar för dolda fel. Reklamationen ska således alltid framställas till säljaren. Mäklaren är ansvarig för att objektsbeskrivningen är korrekt och kan endast göras indirekt ansvarig enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516). Enligt fastighetsmäklarlagen kan en mäklare bli skadeståndsskyldig om denne “uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter” enligt 8–22 §§ och om detta leder till skada för köparen eller säljaren. Skadestånd kan jämkas, d.v.s. sättas ned eller helt falla bort.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS