Hävning av hästköp

Om reklamation inte leder till önskvärda åtgärder från säljarens sida, och denne inte uppfyllt sina åtaganden enligt köpekontraktet, kan det bli nödvändigt för köpare att häva köp. Innan man som köpare häver ett köp bör samråd ske med lämplig advokat för se över rättsläget samt den bevisning som skall åberopas till styrkande av att hästen avviker från köpeavtalet och är att anse som behäftad med väsentligt fel.

Om hävning av köp inte ger några resultat behöver man gå vidare genom ingivande av en ansökan om stämning till behörig tingsrätt. En stämningsansökan skall innehålla yrkanden om att säljaren skall fullgöra en viss förpliktelse, t.ex. att vid återbekommande av häst återbetala erlagd köpeskilling, samt omständigheter, grunder och bevisning till stöd för detta. Innan en ansökan om stämning ges in till tingsrätten kan det vara en god idé att samråda mellan parter angående möjlig förlikning samt med berört försäkringsbolag angående möjlig skadereglering genom hästens försäkring.

Man bör som privatperson och lekman avstå från att själv föra sin talan i domstol. Dels, finns stor risk för att man rent processuellt missar något som i värsta fall medför att man förlorar målet, dels för att man inte på samma sätt kan utnyttja sin rättsskyddsförsäkring.

Efter hävning av köp har man en vårdplikt om hästen tills tvisten är avslutad. Detta innebär att man skall förfoga över hästen på ett sätt som är försvarligt. Om hästen omfattas av alltför kostsam vård skall kontakt tagas med motpart/säljare så att parterna får möjlighet att ta ställning till olika handlingsalternativ, t.ex. att i samråd med försäkringsbolag avliva häst eller, om hästen inte far illa av det, säljas.

Advokatfirman Söderbaum AB har lång erfarenhet när det gäller de olika frågor som kan tänkas uppkomma för alla som har hästar och andra djur som yrke eller hobby.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS