Tillämplig lag

Avgörande för frågan hur en reklamation om fel i häst skall bedömas är under vilka omständigheter såsom hästen har överlåtits/förvärvats och vilket regelverk som är tillämpligt. Köp och försäljning av häst mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare finns i köplagen (1990:931). Köplagen är även tillämplig när en näringsidkares köper en häst från en privatperson. Köplagen är dispositiv och kan avtalas bort.

Att köplagen är dispositiv innebär att köpeavtalets utformning blir avgörande vid tolkning av vad som har avtalats mellan parterna om hästen skick m.m. Det finns på marknaden särskilda avtalsformulär anpassade för försäljning- och köp av häst och det kan vara en god idé att använda sig av ett sådant framtaget formulär vid affär. I köpekontraktet finns möjlighet att hänvisa till genomförd veterinärbesiktning och därvid upprättat besiktningsutlåtande som i sådant fall utgör avtalsinnehåll.

Om säljare av häst själv presenterar ett veterinärbesiktningsutlåtande kan det uppfattas som en utfästelse om att hästen har uppgivet skick och som en utfästelse om felfrihet i aktuella avseenden. Om ett presenterat besiktningsutlåtande däremot anger att det finns anmärkningar om hästen kan det påkalla en fördjupad undersökningsplikt hos köpare. I synnerhet gäller detta vid s.k. gårdsbesiktningar när hästen inte kan gås igenom på samma sätt som vid klinikbesiktning.

Köp av privatperson från en näringsidkare regleras i konsumentköplagen (1990:932). Konsumentköplagen är anpassad med utgångspunkt att privatpersoner i förhållande till företag har en svagare ställning, och därav förtjänar ett mer omfattande skydd i form av tvingande lagstiftning. Syftet är att med tvingande lagstiftning ge konsumenter ett minimiskydd vid rättshandlingar gentemot företag. Konsumentköplagen innehåller tvingade regler och kan inte avtalas bort.

En variant av köp där konsumentköplagen kan vara tillämplig är s.k. förmedlingsköp, d.v.s. affär där en tredje person agerar förmedlare mellan säljare och köpare. För att konsumentköplagen skall anses vara tillämplig krävs ett kommersiellt inslag där förmedlaren antingen är näringsidkare eller får betalt för sina tjänster. För att betraktas som näringsidkare krävs att man är registrad för skatt och avgifter eller att man ägnar sig åt handel med hästar i en utsträckning som inte kan betecknas som hobbyverksamhet. Skatteverket kan lämna upplysningar om vad som utgör hobby respektive skattepliktig verksamhet.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS