Olika typer av skadeersättningar

Med obligatoriskt skadestånd eller skadestånd i kontraktsförhållande avses ersättning för skada som någon anser sig ha lidit på grund av träffat avtal mellan parter. Avtalet ger vägledning om hur att skadestånd skall beräknas och det förutsätts att part på något sätt har brutit mot avtalets bestämmelser och begått ett s.k. avtalsbrott.

Med utomobligatoriskt skadestånd avses ersättning för skada som någon har lidit utan att det föreligger ett avtalsförhållande mellan parterna. Allmänna skadeståndsrättsliga principer ger vägledning om hur skadeståndet skall beräknas i sådana fall.

Med ersättning enligt det positiva kontraktsintresset menas det belopp som försätter den skadelidande i samma ekonomiska läge som om avtalet (kontraktet) hade fullgjorts.
Det framräknade beloppet skall innefatta:
1. de direkta förluster som den andra parten haft såväl
2. ersättning för den vinst som den andra parten hade fått genom ett fullgjort avtal.

I vissa fall, exempelvis när en omyndig part påstått sig vara myndig, begränsas skadeståndsskyldigheten till det negativa kontraktsintresset som innebär att den skadelidande har rätt till ersättning för direkta kostnader som han/hon orsakats genom avtalsbrottet. Man har alltså rätt att få så stor ersättning att man hamnar i samma situation som man var i innan avtalet ingicks.

I vissa fall, exempelvis när en omyndig part påstått sig vara myndig, begränsas skadeståndsskyldigheten till det negativa kontraktsintresset som innebär att den skadelidande har rätt till ersättning för direkta kostnader som han/hon orsakats genom avtalsbrottet. Man har alltså rätt att få så stor ersättning att man hamnar i samma situation som man var i innan avtalet ingicks.

Strikt ansvar innebär att ersättningsskyldighet uppstår alldeles oavsett om någon bär en direkt skuld till det inträffade, han eller hon är ändå den som är ansvarig. Exempel på detta är olika typer av farlig verksamhet samt ansvar att hålla uppsikt över ett djur.

Med ren förmögenhetsskada avses sådan ekonomisk skada i skadeståndslagen som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan.

Ideell skada är en skada som man inte kan värdera ekonomiskt. Ersättning för sveda och värk samt kränkningsersättning är ett exempel på ideella skador. Sveda och värk utgörs av fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur till vilket part kan begära skadestånd enligt 5 kap. 1 § 3 p. skadeståndslagen. Kränkningsersättning kan utgå när någon har utsatts för brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet, frid eller ära.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

KONTAKTA OSS