När parterna inte är överens om hur man skall lösa sina ekonomiska mellanhavanden och tvist har uppkommit kan det vara nödvändigt att kontakta en advokat som ger råd om hur man skall gå tillväga för att snabbt och effektivt få en lösning på problemet. Går det inte att lösa problemet genom samtal mellan parterna, finns möjlighet att advokaten inträder som ombud i tvisten. Efter genomgång av rätts- och bevisläge tillskriver advokaten motparten, som kan vara säljare eller köpare av häst, och meddelar sin klients önskemål. Om tvisten trots skriftväxling består kan det bli nödvändigt att vända sig till domstol för att få saken prövad.

Ett domstolsförfarande börjar med att den som har ett krav, käranden,  upprättar en handling, stämningsansökan, som skall ställas till behörig domstol och innehålla yrkanden samt en beskrivning av de omständigheter, grunder och preliminära bevisning som åberopas till stöd för anspråket mot motparten, svaranden. Sedan domstolen har mottagit handlingarna, och inga formella hinder föreligger, utfärdas en s k stämning. Motparten, delges handlingar och föreläggs då att inom viss tid inge s k svaromål, d v s att skriftligen bemöta det som görs gällande i stämningsansökan. Efter viss skriftväxling kallar tingsrätten därefter parterna till förhandling inför rätten, s k muntlig förberedelse.

Muntlig förberedelse är ingen rättegång utan ett sammanträde där domstolen försöker renodla parternas inställningar och förbereda målet inför s k huvudförhandling, vilket är det tillfälle när domstolen håller rättegång för att slutligen kunna avgöra målet. En tid efter huvudförhandling meddelar domstolen sitt beslut i en  s k dom.

Domstolens har en skyldighet att undersöka om parterna kan komma överens och många mål, i synnerhet hästmål, avgörs genom förlikning.  

Är förlikning ej möjlig, förelägger tingsrätten parterna att inkomma med slutliga bevisuppgifter samt kallar till huvudförhandling.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post, info[at]soderbaumadvokat.se, eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Alltid kostnadsfri rådgivning per e-post och telefon.

 

Välkommen att ställa din fråga!

KONTAKTA OSS