Att anlita en advokat

Den inledande kontakten sker vanligen per telefon och/eller mail
Efter överenskommelse om biträde undertecknas en fullmakt som ger advokaten behörighet att företräda klienten.

Därefter skickas uppdragsbekräftelse till klienten där villkoren för advokatens biträde anges, bl a vilken timpenning som debiteras. En acontofaktura skickas i regel till klienten i samband med att arbetet påbörjas.

Advokaten är behjälplig med att söka rättsskydd eller rättshjälp för sin klients räkning och förklarar hur ärendet kommer att handläggas.

Man enas om en handlingsplan och advokaten förbinder sig att hålla sin klient fortlöpande informerad om ärendets gång.

När uppdraget är slutfört skall advokaten snarast slutredovisa uppdraget till sin klient. Advokatens och klientens ekonomiska mellanhavanden skall då slutregleras. Erhållen rättsskyddsersättning eller allmän rättshjälp ska därvid gottskrivas klienten.

Om klienten är en konsument i förhållande till advokatbyrån har klienten möjlighet att efter anmälan om missnöje eller anspråk få saken prövad av Konsumenttvistnämnden (se nedan).

Konsumenttvistnämnden Sveriges Advokatsamfund
BOX 27321
102 54 Stockholm

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Om Advokatfirman Söderbaum AB
Advokatfirman Söderbaum AB är en advokatbyrå i Uppsala, Stockholm och Sundsvall som bedriver en rikstäckande verksamhet inom flera centrala rättsområden. Vår målsättning är att erbjuda god tillgänglighet samt bra och långsiktiga klientrelationer.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning per e-post och telefon samt förmedlar rättshjälp och rättsskydd. Välkommen att ställa din fråga!