– Kontrollera vem säljaren är
Förvissa dig om vem det är du gör affär med. Kontrollera att säljaren har rätt att sälja hästen, antingen genom att denne är rättmätig ägare eller företräder någon genom fullmakt. Förvissa dig också om huruvida det är en privatperson eller en näringsidkare som säljer hästen. Detta har betydelse för vilken lag som är tillämplig vilket påverkar din rätt att i framtiden kunna göra gällande fel m.m.

– Besiktning
Huruvida det anses vara säljaren eller köparen som står för veterinärbesiktning i samband med köp är av betydelse. Om det anses vara säljaren kan det uppfattas som en utfästelse om hästens skick vilket kan påverka köparens undersökningsplikt i denna del. Säljaren kan hävda att besiktningen skett i köparens intresse vilket innebär att upptäckta fel kan falla inom ramen för köparens undersökningsplikt.

– Var medveten om riskens övergång och kontrollera hästen noggrant så fort du får hand om den
Enligt köplagen övergår risken på köparen när hästen avlämnas enligt avtalet eller enligt 6 eller 7 § köplagen. Enligt avtal regleras ofta riskens övergång i det ögonblick som hästen lastats på transporten och transportfordonets lucka stängs. Enligt konsumentköplagens övergår risken på köparen när varan avlämnas enligt 8 §. Det är mycket viktigt att du vid tidpunkten för riskens övergång har en tecknad försäkring på din häst.

– Reklamation
Så snart du upptäcker fel skall du reklamera köp till säljaren. Detta bör ske skriftligen och det ska framgå att du vill göra gällande felet. Du behöver inte framställa exakt vad du vill göra gällande, det viktigaste är reklamationen sker direkt eller så snart som möjligt när du upptäckt felet och att reklamationen förtydligas när t.ex. veterinärundersökning ger besked om diagnos och prognos avseende ”felet”. Om reklamation uteblir eller sker för sent kan rätten att åberopa felet gå förlorad. Dokumentera fel skriftligen t.ex. med hjälp av en veterinär. Kontakta även juridisk hjälp så att du handlar på rätt sätt från början.

– Vårdplikt efter hävning
Har du hävt köp av häst har du som ägare en vårdplikt tills det att tvist är avslutad. Detta innebär att du ska förfoga över hästen på ett sätt som är försvarligt. Om hästen omfattas av alltför kostsam vård skall kontakt tagas med motpart/säljare så att parterna får möjlighet att ta ställning till olika handlingsalternativ, t.ex. att i samråd med försäkringsbolag avliva häst eller bestämma annat. Om hästen kan användas för annat ändamål finns möjlighet att välja alternativet vidareförsäljning.

Relaterade artiklar
Vad är hästjuridik
Köprättsligt fel
Köparens undersökningsplikt vid köp av häst
Köpeavtal – att välja rätt avtalsformulär

Välkommen att ställa din fråga om juridiken kring köp av häst!

KONTAKTA OSS