Fastighetsrätt – tips vid upptäckt av fel i din fastighet

Har Du köpt en fastighet och upptäckt något kan vara ett fel i fastigheten bör Du kontakta en jurist, och om det utgör ett sådant fel som kan göras gällande rättsligt finns nedan en checklista vid sådan bedömning.

1. Motpart. Förvissa Dig om vem som är rätt motpart. I de flesta fall är det säljaren av fastigheten. Vid köp av nyproduktion är det dock ofta en interimistisk styrelse, bestående av företrädare från byggbolaget som utgör motpart.

2. Reklamera fel. Detta bör alltid ske skriftligen och det ska framgå att du vill göra gällande felet. Det är viktigt att reklamation sker snarast efter upptäckt av felet, att reklamationen är så tydlig som möjligt och förtydligas när t.ex. sakkunnig gjort en bedömning. Om reklamation uteblir eller sker för sent kan rätten att åberopa felet gå förlorad. Vid osäkerhet bör jurist alltid konsulteras.

3. Skriftligt och muntligt underlag. Förse ditt juridiska ombud med relevant underlag såsom köpehandlingar (köpekontrakt, frågelista, besiktningsprotokoll m.m.) samt all relevant korrespondens som du haft med säljaren. Vänta inte med att förse Ditt juridiska ombud med viktiga handlingar, ju tidigare ditt ombud kan få en helhetsbild av tvisten – desto bättre.

4. Anlita sakkunnig. Anlita i samråd med anlitat ombud en lämplig sakkunnig att utföra en skadebesiktning på fastigheten. Det är viktigt att ett skadeutlåtande är utförligt för att vara användbart i det fortsatta arbetet. Det är därför lämpligt att utlåtandet innehåller en beskrivning av vad som utgör felet, hur fel bör åtgärdas samt en uppskattad åtgärdskostnad härför.

Det krävs att du har ett juridiskt ombud för att Ditt för försäkringsbolag skall bevilja Dig rättsskydd i händelse av tvist. Att anlita ett juridiskt ombud innebär att du själv slipper ha direktkontakt med motparten. Rättskydd söks i regel genom din hemförsäkring.

Relaterade artiklar:
Fastighetsrätt: Konkreta fel
Fastighetsrätt: Rådighetsfel
Fastighetsrätt: Rättsliga fel
Fastighetsrätt: Jordabalkens feltyper
Försenad nyproduktion bostadsrätt
Fel i fastighet

Välkommen att ställa din fråga om fastighetsrätt!

KONTAKTA OSS