Rättsfiguren vid åberopande av köprättsligt fel, återgång av köp samt skadestånd.

Köpeavtalet är utgångspunkt för bedömning av om köprättsligt fel föreligger och en förutsättning vid denna bedömning är att felet är väsentligt.

Vid affär mellan privatpersoner är köplagen tillämplig på rättsförhållandet mellan parterna och mellan näringsidkare och konsument konsumentköplagen.

Åberopande av fel förutsätter reklamation där näringsidkaren har möjlighet till s k omleverans.
Vid hävning av köp har köpare även rätt att kräva ersättning för sina kostnader, s k skadestånd.

När det gäller levande djur som hästar kan fråga om väsentligt fel eller ej vara en svår bedömningsfråga och vara beroende av inte bara avtalets utformning utan även av vilka olika veterinära bedömningar som görs.

Generellt gäller att vid köp mellan privatpersoner har köparen bevisbördan för påstående om köprättsligt fel medan konsumentköplagen har presumtions-regler till köparens fördel.

När det gäller frågor om köprättsligt fel föreligger eller ej rekommenderas kontakt med advokat som har avtals- och köprätt som specialitet, eftersom det är viktigt att snabbt och i rätt ordning göra rätt saker.

Vi som arbetar hos Advokatfirman Söderbaum AB tillvaratar Din rätt, oavsett om Du är köpare eller säljare och behöver juridisk hjälp.

Välkommen att kontakta oss på telefon 018-15 32 00 eller på mail: info@soderbaumadvokat.se

Relaterade artiklar
Köprättsligt fel
Köparens undersökningsplikt vid köp av häst
Köpeavtal – att välja rätt avtalsformulär
Fem tips vid köp av häst

 

Välkommen att ställa din fråga om köprätt!

KONTAKTA OSS