På förekommen anledning finns anledning erinra om att villkoren för rättsskydd skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Förutom att självriskbeloppen kan variera skiljer sig försäkringar när det gäller hur mycket som betalas ur försäkringen och hur bolagen ser på vad som utgör ersättningsgilla kostnader. Det förtjänar att påpekas att rättsskyddsförsäkringen är subsidiär, d v s klienten är primärt betal-ningsansvarig i förhållande till den anlitade advokatbyrån. Det är därför viktigt att förvissa sig om hur försäkringsskyddet ser ut och fungerar i praktiken.

En särskilt inrättad Konsumenttvistnämnd har inrättats som klient som är konsument i förhållande till advokatbyrån kan vända sig till om det uppstår tvist i arvodesfrågor. Advokatbyrå är skyldig att upplysa om möjligheten att överklaga till Konsumenttvistnämnden, antingen genom information på hemsida eller i uppdragsavtalet.

För näringsidkare gäller inte samma villor som för privatpersoner. Försäkringen ersätter högre timkostnad för den anlitade advokaten och grundsjälvrisken är i regel beloppsmässigt förutbestämd. Eftersom moms inte är en kostnad betalas rättsskyddsersättning alltid exklusive moms.

I regel är taket för ersättning i en företagsförsäkring högre än för privatpersoner.

Relaterade artiklar
Försäkring – ett skydd för ett visst ändamål

Välkommen att ställa din fråga om kostnadsskydd!

KONTAKTA OSS