Oavsett om köpet avser fast eller lös egendom är det viktigt att parterna förvissar sig om att köpeavtalet överensstämmer med den gemensamma partsviljan och att objektet, d v s föremålet för affären, ej avviker från köpeavtalet. Förutom i rena konsumentförhållanden där köpare har en starkare ställning, gäller generellt att det åligger köparen att noga förvissa sig om objektets skick. Detta kallas för att fullgöra sin undersökningsplikt.

Vid förvärv av fast egendom är rekommendationen att man som köpare uppdrager åt en auktoriserad besiktningsman att göra en fullständig överlåtelsebesiktning av fastigheten. Som köpare av fastighet kan man i regel enbart kan åberopa fel om är dolda, d v s ej möjliga att upptäcka ens vid en mycket noggrann genomgång av fastigheten. Omständigheter i det enskilda fallet kan medföra att undersökningsplikten fördjupas. Så är t ex fallet om besiktningsmannen rekommenderar en fortsatt teknisk utredning, eller om besiktningen kan anses vara ofullständig i något väsentligt avseende.

Vid överlåtelse av lös egendom, t ex hästar, i icke rena konsumentförhållanden gäller i princip samma stränga krav på köparens undersökningsplikt som vid förvärv av fast egendom. Sveriges Veterinärförbund har i boken Besiktning av Häst lämnat viktiga anvisningar vad som är viktigt att beakta vid köp av häst.

Boken tar upp alla frågor som kan uppstå i en besiktningssituation och innehåller praktiska tips om vad man böra vara speciellt uppmärksam på i olika moment av besiktningen. Boken behandlar även försäkringsaspekter samt de juridiska frågor som är förknippade överlåtelse av hästar och hästhållning i allmänhet.

Att undersöka hästen på klinik av en veterinär som är expert på hästens sjukdomar är definitivt en rekommendation, liksom att fördjupa undersökningsplikten om klinikbesiktning ger anledning till anmärkning på någon punkt.

Välkommen att ställa Din fråga per e-post,  eller ring oss direkt på telefon 018-15 32 00.

Alltid kostnadsfri rådgivning per e-post och telefon.

Välkommen att ställa din fråga om din överlåtelsebesiktning!

KONTAKTA OSS