Fastighetsrätt – Reklamation

En köpare av fastighet får inte åberopa att fastigheten är felaktig om köparen inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att denne märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Det finns inget formkrav i fråga om reklamation men av bevisskäl rekommenderas det att reklamationen sker skriftligen. För att reklamera ett fel räcker det med att felet beskrivs och att köparen framför att denne vill göra felanspråk gällande, en s.k.
neutral reklamation.

Om säljare handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder kan köpare ha rätt åberopa fel oaktat kravet på reklamationsfrist eftersom en illojalt handlande säljare inte skall kunna åberopa reklamationsreglerna för att freda sig mot köparens anspråk på grund av fel. Köpare måste dock reklamera fel efter det att han upptäckt det för att inte förlora rätten att åberopa felet. Allmänna regler om preskription av fordringar gäller och fordran på grund av fel i
fastighet preskriberas tio år efter att köparen har tillträtt fastigheten, om preskriptionen inte avbryts dessförinnan genom ett s.k. preskriptionsavbrott.

Vad som kan anses utgöra reklamation i rätt tid (skälig tid) bero av omständigheterna i det enskilda fallet. I NJA 2017 s. 1195 ansågs en köpare inte förlorat sin rätt att åberopa fel mot en säljare som agerat i strid mot tro och heder, trots att köparen känt till felet i 4,5 år. I målet för HD för ett långt resonemang om avvägning mellan köparens och säljarens olika intressen och anförde b.la. att det i bedömningen bör prövas ifall en underrättelse från köparen med hänsyn till omständigheterna framstår som näraliggande och naturlig. I denna bedömning har arten och graden av säljarens illojalitet betydelse, parallellt med säljarens intresse av att bli informerad.

Vi rekommenderar alltid du reklamerar fel så snart som möjligt för att inte riskera att förlora din rätt att åberopa fel.

Relaterade artiklar:
Fastighetsrätt: Konkreta fel
Fastighetsrätt: Rådighetsfel
Fastighetsrätt: Rättsliga fel
Fastighetsrätt: Jordabalkens feltyper
Försenad nyproduktion bostadsrätt
Fel i fastighet

Välkommen att ställa din fråga om fastighetsrätt!

KONTAKTA OSS