Fastighetsrätt: branschregler/byggnormer

Branschorganisationer har tagit fram regler, normer och motsvarande riktlinjer som följer de tvingande regler som Boverket har uppställt och ger uttryck för vad som anses vara fackmannamässigt.
 
Huvudregeln är att en köpare kan förvänta sig att en byggnad är uppförd enligt den byggnorm som gällde vid tiden för uppförandet. Att en konstruktion i efterhand visat sig vara mindre lämplig eller rent av direkt olämplig saknar som huvudregel betydelse.
 
På 70-talet, när Svensk Byggnorm 1967 tillämpades, byggdes hus regelmässigt där träbjälklaget i byggnaden lades direkt på betongplatta, utan kapillärbrytande skikt mellan platta och träreglar som nuvarande byggnorm föreskriver. Hus byggda med träbjälklager direkt på betongplatta betraktas i dag som en riskkonstruktion där kontakt mellan organiskt material (trä) fukt ofta förorsakat mikrobiella processer i det organiska materialet (mögel). En köpare av ett 70-tals hus kan därför normalt inte utgå från att konstruktionen och utförandet är felfri, och kan normalt inte åberopa detta som ett dolt fel, trots att kraven på fackmässighet sedermera har kommit att ändras. Tidpunkten för uppförande och då gällande byggnorm skall alltid beaktas.
 
Ett undantag från ovanstående är när privatperson förvärvat ett nybyggt småhus. Köpare av småhus där de uppkommit fukt- och mögelskador, har här ansetts berättigade till nedsättning i köpeskilling, trots att de åtgärder som vidtagits till skydd mot fukt då ansågs tillfredsställande och fackmannamässiga vid tidpunkt för byggnation och då gällande byggnorm. HD resonerade här att enskilda köpare av småhus normalt, och särskilt när det är fråga om nybyggda hus, kunna förvänta sig att husen är allmänt funktionsdugliga utan speciella brister som gör dem mindre lämpade till bostäder eller som bereder de boende betydande olägenheter.

Relaterade artiklar:
Fastighetsrätt: Konkreta fel
Fastighetsrätt: Rådighetsfel
Fastighetsrätt: Rättsliga fel
Fastighetsrätt: Jordabalkens feltyper
Försenad nyproduktion bostadsrätt
Fel i fastighet

Välkommen att ställa din fråga om fastighetsrätt!

KONTAKTA OSS