Fastighetsrätt: Fastighetsbesiktning

Vad som utgör ett fel i fastighet skiljer sig åt från fall till fall. I regel måste ett fel vara att anse som dolt fel för att kunna göras gällande mot säljare. Vad som utgör dolt fel beror på många olika faktorer, t.ex. vad som framgår av köpehandlingarna, omständigheter vid köp och fastighetens skick.

En överlåtelsebesiktning tar sikte på att bedöma en fastighets skick inför en överlåtelse av den. Besiktningen kan utföras på uppdrag av ägaren (säljaren) eller någon som överväger att köpa fastigheten (köparen). Säljare och köpare kan också beställa en varsin besiktning av fastigheten.
 
Skäl för en säljare att beställa en överlåtelsebesiktning är bl.a. att den möjliggör en tydlig avtalad riskfördelning mellan lika informerade parter till undvikande av framtida tvister. Det som framgår av överlåtelsebesiktningen kan köparen inte göra gällande som dolt fel mot säljaren. Anmärkningar som framhålls i besiktningsprotokollet kan dessutom utvidga köparens undersökningsplikt vilket gör det svårare för köparen att göra gällande dolt fel mot säljaren. Samtidigt kan en besiktning som innehåller många anmärkningar om fel eller brister föranleda en lägre köpeskilling eller avskräcka vissa köpare från att fullfölja köp.
 
Det en köpare enligt 4 kap § 19 § jordabalken ska upptäcka vid en okulär besiktning för att uppfylla sin undersökningsplikt ska också besiktningsmannen upptäcka. Köparens skäl att beställa en överlåtelsebesiktning är således att besiktningsmannen då utför sin besiktning så att den svarar mor de uppmärksamhetskrav som gäller för en fastighetsköpares undersökningsplikt. Besiktningen ersätter dock inte köparens undersökningsplikt. Anmärkningar i besiktningsprotokollet innebär oftast att köparen får en fördjupad undersökningsplikt.
 
Ett annat skäl till varför köparen kan vilja beställa en egen besiktning är att denne då har ett avtalsförhållande med besiktningsmannen, och kan rikta skadeståndsanspråk mot besiktningsmannen om denne varit vårdslös vid utövande av sitt uppdrag. Det kan exempelvis vara fallet om besiktningsmannen underlåtit att upplysa om brister på fastigheten som denne borde ha upplyst om. För att rikta skadestånd mot besiktningsmannen krävs att det finns ett
orsakssamband mellan vårdslösheten och den skada som köpare drabbats av. Skadan kan t.ex. vara att köpare förvärvat fastigheten till ett högre pris än vad de hade gjort om de hade känt till bristerna.

Relaterade artiklar:
Fastighetsrätt: branschregler/byggnormer
Fastighetsrätt: Konkreta fel
Fastighetsrätt: Rådighetsfel
Fastighetsrätt: Rättsliga fel
Fastighetsrätt: Jordabalkens feltyper
Försenad nyproduktion bostadsrätt
Fel i fastighet

Välkommen att ställa din fråga om fastighetsrätt!

KONTAKTA OSS