Fastighets- och köprätt: Mäklarens ansvar

Fastighetsmäklarens skyldigheter och vad som utgör god mäklarsed regleras i fastighetsmäklarlagen (2021:516).
 
Mäklaren är ansvarig för att objektsbeskrivningen är korrekt men kan också vara ansvarig om denne agerat i strid med fastighetsmäklarlagen. Enligt fastighetsmäklarlagen kan en mäklare bli skadeståndsskyldig om denne “uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter” enligt 8–22 §§ och om detta leder till skada för köparen eller säljaren.

Skadestånd kan jämkas, d.v.s. sättas ned eller helt falla bort.
 
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) utövar disciplinär tillsyn över Sveriges fastighetsmäklare och kan utdela erinran, varning, föreläggande om rättelse och vid allvarliga brister återkalla mäklarens registrering. Fastighetsmäklarinspektionen prövar dock inte ekonomiska tvister mellan konsument och mäklare utan då ska man som konsument istället vända sig till Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN). Tvisten kan gälla t.ex. ett krav på skadestånd eller nedsättning av provision. Innan du kontaktar Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ska du ha framställt ett krav mot mäklaren som denne fått ge sin inställning till. Bestrids kravet helt eller delvis så föreligger det en tvist som kan prövas av Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd. Beslutet i nämnden utgör enbart en rekommendation, om företaget i fråga inte är medlem i en branschorganisation som genom sitt medlemskap har förbundit sig att följa beslut från alternativa tvistlösningsnämnder. Många företag väljer ändå att följa FRN:s beslut. Prövning i FRN hindrar inte att ärendet prövas i allmän domstol. Ta bort mer kostsam process. Du har såväl i nämnd som allmän domstol rätt att företrädas av ombud.

Relaterade artiklar:
Fastighets- och köprätt: Mäklarens ansvar
Fastighetsbesiktning
Fastighetsrätt: branschregler/byggnormer
Fastighetsrätt: Konkreta fel
Fastighetsrätt: Rådighetsfel
Fastighetsrätt: Rättsliga fel
Fastighetsrätt: Jordabalkens feltyper
Försenad nyproduktion bostadsrätt
Fel i fastighet

Välkommen att ställa din fråga om fastighetsrätt!

KONTAKTA OSS