Fel i fastighet på grund av avsaknad eller bristande kärnegenskap

Fel i fastighet kan enligt 4 kap. § 19 jordabalken föreligga om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Avtalet tolkas i bred bemärkelse vilket innebär att såväl skriftliga uppgifter som sådant som säljaren muntligen uppgivit om fastigheten kan anses utgöra avtalsinnehåll. Det krävs dock att muntliga uppgifter är att anse som en garanti, enuntiation eller fingerad garanti.

När fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalat kan det föreligga ett s.k. konkret fel. Köpare av fastigheten kan då ha rätt till prisavdrag eller rätt till hävning av köp om felet är väsentligt. Köparen kan även ha rätt till skadestånd.

Ett konkret fel kan i vissa begränsade fall föreligga trots att det saknas utfästelse eller garanti. Det skall då vara fråga om en så allvarlig och fundamental avvikelse från rimlig standard på fastigheten att denna måste anses sakna en s.k. kärnegenskap, som får anses utfäst fastän frågan ej berörts vid köpeförhandlingarna. Det kan t. ex. vara fallet om en fastighet på grund av fel inte kunnat användas som bostad och köparen varit tvungen att flytta därifrån. Vid avsaknad kärnegenskap kan säljaren bli skyldig utge skadestånd till köparen.

När det gäller äldre fastigheter är utrymmet för säljaren skadeståndsansvar begränsat, och kan enligt praxis bli aktuellt endast i särpräglade situationer (NJA 1989 s. 117).

Relaterade artiklar:
Fastighets- och köprätt: Mäklarens ansvar
Fastighetsbesiktning
Fastighetsrätt: branschregler/byggnormer
Fastighetsrätt: Konkreta fel
Fastighetsrätt: Rådighetsfel
Fastighetsrätt: Rättsliga fel
Fastighetsrätt: Jordabalkens feltyper
Försenad nyproduktion bostadsrätt
Fel i fastighet

Välkommen att ställa din fråga om fastighetsrätt!

KONTAKTA OSS